Hlavní stránka>O projektu>Obsah projektu

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení znalostí a dovedností cílové skupiny v předmětech společného základu (matematika, statistika, jazyky, ICT, GIS, chemie a fyzika, modelování, apod.) studijních programů žadatele (SP) a zvýšení atraktivnosti těchto oborů pro studenty. Konkrétními cíli projektu je: zvýšení kvalifikace a kompetencí lektorů předmětů společného základu; inovace stávajících a vytvoření nových e-learningových studijních opor; zvýšení kvality výuky a nabídky kurzů v rámci akreditovaných SP spoluprací s renomovanými partnery z dalších fakult MENDELU, jiných VŠ a z praxe; podpora komunikační schopnosti, odstranění jazykové bariéry a posílení mezioborové spolupráce v rámci cílové skupiny; podpora OpenSource (OS) řešení při inovaci předmětů. Prostředkem k dosažení cílů je: systém pečlivě vybraných kurzů a dalších vzdělávacích aktivit pro lektory předmětů společného základu; modernizace výuky s využitím efektivních edukačních metod za podpory informačních technologií založených převážně na OS; prohloubení spolupráce s jinými VŠ a komerčními i výzkumnými organizacemi, které nabídnou uskutečnění specializovaných unikátních kurzů pro studenty i zaměstnance.Projekt povede k posílení kompetencí, konkurenceschopnosti a motivace cílové skupiny a zvýší významným způsobem možnost jejich uplatnění. Také se počítá se zvyšováním odbornosti a kvalifikací akademických a ostatních pracovníků v oblasti OS, IT gramotnosti, e-learningu a jazykových dovedností s důrazem na aplikaci do praxe. Výstupem projektu budou: komunikační a datová platforma, na které se budou soustřeďovat edukační projekty lektorů vybraných disciplín; proškolení a certifikovaní lektoři vybraných disciplín; inovované a nové předměty, kterými následně projdou studenti žadatele a dalších mimopražských vysokých škol.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

S ohledem na výrazný aplikační charakter SP žadatele studenti ne vždy plně doceňují znalosti předmětů společného základu a nejsou dostatečně motivováni k jejich studiu. Tyto závěry se opírají o vyhodnocení evaluací studentů v IS univerzity (výtky směrem k nedostatečným nebo neatraktivním studijním oporám nebo nedostatečnému vybavení např. výukových laboratoří) a o výsledky speciálního dotazníku z ledna 2011 (viz příloha 9). Zkušenosti ukazují, že materiály zvyšujícími atraktivnost studia a její kvalitu mohou být právě elektronické opory umožňující studentům na základě individuální úrovně znalostí absolvovat probíraná témata na zvolené úrovni vlastním tempem. Tyto materiály také narovnávají studijní příležitosti pro studenty s velmi rozdílnou úrovní vstupních znalostí.Cesta k zatraktivnění a zkvalitnění předmětů společného základu a ke zvýšení motivace studentů jako hlavní části cílové skupiny vede přes zvýšení znalostí a kompetencí lektorů, kteří se během realizace projektu naučí připravovat kvalitativně výrazně lepší studijní opory a e-learningové aplikace, a to jak s použitím proprietárního tak i OS softwaru a přes alespoň částečné zlepšení materiálního vybavení. Z hlediska maximální efektivnosti vynakládání finančních prostředků považujeme za důležité podporovat a vhodným způsobem začleňovat do výuky OS technologie, a to zejména s ohledem na několikaleté pozitivní zkušenosti LDF a na doporučení studie EK o dopadu OS technologií na inovaci a na konkurenceschopnost v EU. Uskutečnění navrhovaného projektu je klíčové pro zvyšování kvality vzdělání absolventů a bude mít výrazný vliv i na konkurenceschopnost MENDELU v ČR i v evropském prostoru. Partner a odborníci jiných VŠ a organizací připraví specializované kurzy, které významně zvýší kvalitu akreditovaných SP žadatele a poskytnou další motivaci studentům. Zvýšení kvality výuky naznačenými cestami je velmi náročné na lidské zdroje i na materiální vybavení a je proto nemožné jej uskutečnit bez podpory OPVK.

Cílová skupina

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou(CS) jsou studenti, akademičtí a ostatní pracovníci žadatele a dalších mimopražských vysokých škol. Jádro CS zahrnuje přibližně 2500 studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na MENDELU se zaměřením na studenty LDF. Inovace se týká průřezově studentů všech stupňů studia, přičemž konkrétní činnosti budou zaměřeny buď na celou tuto skupinu nebo cíleně na určitý stupeň studia (např. speciální kurzy pro vybrané Mgr. studenty a doktorandy). Potřebou cílové skupiny studentů na všech úrovních je navštěvovat vysoce odborně přínosné a způsobem výuky atraktivní kurzy, jejichž výsledkem je vysoká odborná kvalifikace, schopnost efektivně aplikovat získané dovednosti a snadnější zapojení do pracovního procesu. Znalosti a dovednosti získané v rámci projektu jsou velmi široce uplatnitelné na trhu práce i mimo profesní specializaci oborů MENDELU. Pro akademické pracovníky VŠ je významnou potřebou profesní a z toho vyplývající kvalifikační růst. Významnou částí profesního růstu je také zlepšování pedagogických schopností, schopnost tvorby kvalitních a motivačně působících podpor výuky a zvyšování znalostí v oblasti ITC a OS technologií, e-learningu, jazykových kompetencí, statistické analýzy a matematiky. Těžištěm této části cílové skupiny budou akademičtí a ostatní pracovníci lesnické a dřevařské fakulty MENDELU (LDF), kterých je 271, zapojit se mohou i zaměstnanci ostatních součástí MENDELU a mimopražských VŠ. Do inovace studijních materiálů se prioritně zapojí lektoři působící v předmětech společného základu, kterých je 43.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Inovace studijních programů v souladu s DZ MENDELU (Excelence a zvýšení kvality a konkurenceschopnosti stěžejních studijních oborů, Inovace studijních programů, Inovace studijních oborů a Optimalizace struktury a obsahu studijních předmětů) posílí zájem ze strany studentů o předměty společného základu, jejich vzájemnou spolupráci a interakci s vyučujícím. Motivací bude přístup k nejmodernějším technologiím, kvalitním studijním materiálům a zahájení spolupráce s významnými odborníky daných oborů a také přesvědčení studentů o užitečnosti elektronických materiálů pro snazší a hlubší osvojení látky a o jejich přínosu pro schopnost porozumět mat., statist., fyz. dalším aplikacím jiných oborů. Vzhledem ke zvyšujícímu se stupni internacionalizace studia a možností dalšího uplatnění v evropském prostoru je také vysoce motivující možnost navštěvovat kvalitní kurzy AJ a NJ. Nezanedbatelným přínosem inovujícím stávající přístupy základních předmětů je posílení interdisciplinárních aplikačních variant předmětů základního vzdělání, které vytváří velmi důležité pojítko mezi nezbytnými teoretickými znalostmi uváděných předmětů a jejich specializovanými protějšky inženýrského charakteru. Studenti doktorských studijních programů (DSP) jsou pro zapojení do projektu motivování také Hodnocením práce studentů DSP na LDF MENDELU v Brně upravené směrnicí děkana (viz příloha 15). Akademičtí pracovníci jsou motivování každoroční evaluací a nutností stálého zkvalitňování úrovně výuky (což je hodnoceno pravidelnou evaluací studenty, vedoucími ústavů i vedením fakulty). Motivací pro akademické pracovníky bude také možnost účasti na kurzech e-learningu, statistické analýzy, jazykových a dalších kurzech. Účastníci kurzů (které budou organizovány speciálně pro cílovou skupinu) získají mimořádnou konkurenční výhodu, běžné komerční kurzy vzhledem k jejich značné finanční náročnosti by akademičtí pracovníci a doktorandi mohli absolvovat jen ve velmi omezeném rozsahu nebo vůbec.

Přínos pro cílovou skupinu

Přínos pro cílovou skupinu bude především v nabytí dovedností, prohlubování získaných znalostí a zvyšování kvalifikací. U studentů všech stupňů studia předpokládáme zlepšení efektivity a atraktivnosti výuky díky zavádění inovovaných většinou elektronických studijních opor stále dostupných na komunikační a datové platformě projektu, což bude především podstatné pro studenty kombinovaného studia, kteří nemají možnost být v neustálém styku se svým učitelem.Studenti doktorských a vybraní studenti Mgr. programů rozšíří své kvalifikace o oblast OS (Open Source) řešení, simulačních programů, statistické a matematické analýzy, získají přehled při výběru vhodných metod k řešení daných úloh a zkušenosti, které budou moci zahrnout do svých projektů, závěrečných prací a do praxe. Zlepšení jazykové vybavenosti otevře všem studentům přístup ke studijním materiálům ve světových jazycích, především v AJ a NJ (odborná a vědecká literatura, materiály z internetu, studium v zahraničí, apod.). Vyšší kvalita absolventů podstatně zvýší jejich konkurenceschpnost na trhu práce. Pro akademické pracovníky a doktorandy (kteří se také podílejí na výuce) bude podstatné zvýšení kompetencí v oblasti tvorby moderních elektronických studijních opor, jazykové připravenosti a znalostí statistické analýzy dat pomocí proprietárních i OS programů. Znalost využívání OS programů ušetří žadateli do budoucna značné finanční prostředky při zachování vysoké kvality přípravy a vedení výuky. Zrychlí se přístup k novým poznatkům, které se budou pružněji přenášet do vzdělávacího procesu i do praxe. Všechny tyto kompetence také přispějí k rychlejšímu kvalifikačnímu růstu akademických pracovníků v souladu s DZ MENDELU - 1.5.1.1 (změna kvalifikační struktury akademického sboru, posílení jeho odborných a pedagogických kompetencí).

Klíčové aktivity

Klíčové aktivity projektu